Sbírky

Sbírka Městského muzea a galerie Hořice sestává z následujících podsbírek:

Archeologická
Historická
Knihy
Militária
Numizmatická
Výtvarného umění

V archeologické podsbírce jsou zastoupeny především artefakty pocházející z lokalit východní části území okresu Jičín (bývalého hořického okresu), s různými přesahy do ostatního území východních Čech (Královéhradecka, Královédvorska). Podsbírka dokumentuje období od staršího paleolitu až po středověk. Sbírkotvornou činnost vyvíjel od osmdesátých let 19. století Archeologický a muzejní spolek, předchůdce dnešního muzea. První odborné zhodnocení podsbírky provedl Jan Filip v roce 1943. V padesátých letech 20. století kartotéku doplňoval amatérský spolupracovník muzea Jiří Siegel. V roce 1985 zrevidoval kartotéku Jiří Kalferst.

Historická podsbírka byla budována od osmdesátých let 19. století z darů příznivců muzea. Významným počinem byla zajisté aktivita Národopisného odboru při přípravě celozemské výstavy v roce 1895, kde byly Hořice zastoupeny a řada zapůjčených artefaktů byla natrvalo získána pro zdejší muzeum. Část předmětů v podsbírce pochází z pozůstalostí hořických sběratelů, výtvarníků a dalších osobností spjatých s regionem (Jan Kyselo, Věnceslava Lužická, Václav Myslivec, Eduard Štorch). Historická podsbírka je nejpočetnější součástí sbírkového fondu muzea a její skladba je velice rozmanitá. Obsahuje fondy archivní povahy, fotografie, národopisný materiál, umělecko-průmyslové předměty ad.

Podsbírka knih (nazvaná Bibliotheca Hořicensis) je budována jako fond publikací autorů a ilustrátorů zdejšího regionu a publikací v Hořicích vydaných či vytištěných. Zahrnuje díla o hořických rodácích, knihy o městě, ročenky, výroční zprávy hořických organizací, katalogy výstav apod. Větší celky tvoří například knižní tvorba Karla Vika, díla Karla Jaromíra Erbena, Eduarda Štorcha a Aloise Jilemnického.

Nepříliš početná podsbírka militárií obsahuje palné a chladné zbraně a výstroj převážně z 19. a první poloviny 20. století. Některé sbírkové předměty se vztahují k prusko-rakouské válce 1866. Výstroj pochází především z období první republiky a druhé světové války.

Numismatická podsbírka obsahuje české mince od období středověku, mince států střední Evropy, bankovky, odznaky, žetony, svátostky a medaile. Podsbírka vznikala z náhodných darů a z menších, nesystematických sbírek.

Podsbírka výtvarného umění obsahuje předměty především z období konce 19. století a prvních desetiletí 20. století. Významná je sochařská část podsbírky – původně sbírka zdejší kamenické a sochařské školy, od roku 1908 deponovaná v Galerii plastik průmyslového muzea. Z novějších přírůstků je významný soubor ilustrací Zdeňka Buriana ke knihám Eduarda Štorcha.