Anne Franková na hořickém zámku

Příběh Anne Frankové

Hořická veřejnost si v samém závěru letošního roku připomene jedno smutné výročí – 75 let odsunu hořických Židů. Příslušníci židovského národa žili v našem městě po staletí. Židovští podnikatelé zde ve druhé polovině 19. století vybudovali několik mechanických tkalcoven, dali lidem práci a zasloužili se o přeměnu malého venkovského městečka v centrum moderní průmyslové výroby. Mezi hořickými Židy najdeme také významné lékaře, právníky a obchodníky. Žili tu s námi po staletí a pro naše město vykonali mnoho dobrého. V době druhé světové války byli v důsledku nacistických rasových zákonů nejprve zbavováni majetku a občanských práv a následně v červnu 1940 přestěhováni do tzv. Hirschovy vily čp. 495, odkud odešli 14. prosince 1942 na hořické nádraží. Vlakem pak byli dopraveni na shromáždiště do Hradce Králové a odtud dále do Terezína a Osvětimi. Před 75 lety odešli na cestu bez návratu…

Toto smutné výročí bude připomenuto celou řadou akcí, z nichž první je putovní výstava ANNE FRANKOVÁ – NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Výstava ukazuje tragický příběh německé židovské dívky, skrývající se spolu se svou rodinou v domě otcovy firmy v Amsterodamu. Malá Anne si v úkrytu psala deník, do něhož zaznamenávala nejen drobné události, ale i své pocity, obavy a touhy. Na základě tohoto deníku a dalších dokumentů pak vznikla putovní výstava, která připomíná nejen příběh Anne Frankové, ale celou hrůznost doby, v níž prožívala svůj krátký život. Dnes je v Amsterodamu v domě, kde se malá Anne skrývala, zřízeno Muzeum Anne Frankové.

Výstava, pořádaná ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Anne Frank house v Amsterodamu, bude slavnostně zahájena ve středu 4. října 2017 v 17 hodin v sále hořického zámku úvodním slovem Marie Smutné z Institutu Terezínské iniciativy a vystoupením pěveckého sboru Bona vita pod vedením Ivy Václavů. Výstava je určena nejen školám (8. a 9. ročníky základních škol a střední školy), ale i široké veřejnosti. Bude otevřena úterý – čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, po domluvě možno i v jinou dobu. Pro školy bude připraven doprovodný program, na který je třeba se předem objednat na tel. čísle 730 158 100. Výstava potrvá do 25. října.

Oldřiška Tomíčková
Městské muzeum a galerie Hořice

Anne Franková - plakát
Anne Franková – plakát

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ A JEHO DOBA

Městské muzeum a galerie Hořice a

Strozzi – spolek přátel hořického zámku

srdečně zvou na přednášku Bc. Jana Raina:

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ

A JEHO DOBA

200 let od jeho nalezení

Přednáškový sál Městské knihovny ve čtvrtek 14. září 2017

od 18 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito ve prospěch akcí pořádaných na hořickém zámku.

Světoznámé hořické hračky

Sbírka dřevěných hraček hořického muzea opět poutá pozornost zahraničních badatelů. Vnučka sochaře Franze Barwiga (1868-1931), Susanne Klein-Barwig, přijela do Hořic prozkoumat kolekci, kterou Hořické hračkářské družstvo vyrobilo podle návrhů jejího slavného dědečka.

Franz Barwig patřil ke skupině talentovaných designérů, kteří spolupracovali s Artělem (1908-1934), českým uměleckořemeslným výrobním a prodejním družstvem. A právě prostřednictvím Artělu získávali hořičtí hračkáři na přelomu desátých a dvacátých let 20. století vysoce kvalitní předlohy českých a rakouských umělců. Franz Barwig navrhl pro hořické družstvo několik tématických souborů hraček: mimo jiné figurky inspirované valašským folklórem nebo rozmanitou kolekci domácích i exotických zvířat. Barwigovy návrhy s výraznou fasetovou stylizací odrážely soudobé kubistické tendence v umění a předznamenaly budoucí nástup stylu Art Deco. Ostatně dekorativní sochy zvířat, modelované či řezané v ostrých plochách, svého tvůrce asi nejvíce proslavily. Zvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem se pozornosti médií těší také usedlost Mar-a-Lago na floridské Palm Beach, pro niž Barwig v roce 1926 navrhl sochařskou výzdobu. Franz Barwig je svými díly zastoupen v předních evropských muzeích umění i soukromých sbírkách. Jeho díla se pravidelně objevují v nabídkách evropských aukčních domů a vídeňská galerie Belvedere mu v roce 2014 uspořádala reprezentativní výstavu. Ve spolupráci s galerií Belvedere vzniká také monografie věnovaná životu a tvorbě Franze Barwiga, v níž budou mimo jiné představeny hořické realizace Barwigových hraček.

Susanne Klein-Barwig, vnučka sochaře Franze Barwiga, s dědečkovými hračkami ze sbírky hořického muzea.

Franz Barwig, Sup, kolem r. 1910, dřevo; sbírka Patrika Šimona

Výstava sochaře Franze Barwiga, galerie Belvedere, Vídeň, 2014

Hračky Franze Barwiga v katalogu Hořického hračkářského družstva

 

Programy pro školu i veřejnost v Galerii plastik

Za Maxem do Galerie plastik                                                                      
V hořické Galerii plastik probíhá výstava Max Švabinský /nic mimo umění/. Je připravena u příležitosti 100. výročí první samostatné prezentace jeho grafického díla, která proběhla v Hořicích v Umělecké síni na Habru v květnu a červnu roku 1917. Do konce září 2017 jsou zde představeny grafické listy ze soukromé sbírky rodiny autora a z fondu grafiky Městského muzea a galerie v Hořicích. Kromě tisků z let 1901 až 1917, kdy autor nejprve svými díly a později i pedagogickou činností zásadním způsobem přispěl ke zrodu moderní volné grafiky, jsou zde vystaveny unikátní velkoformátové tiskové matrice pro dřevoryt, lept i mezzotintu. Vystavené grafiky sousedí a částečně volně prolínají do stálé expozice plastik, jež představuje unikátní kolekci sochařského díla našich významných autorů z počátku 20. století. Přijďte se podívat. Pro zájemce jsou v průběhu září v rámci této výstavy připraveny tyto související doprovodné programy:

Přednáška Kristýny Brožové o životě a díle Maxe Švabinského            
v rámci soudobé umělecké scény. 7.9.2017 v 17 h. v Divadelním sále hořické radnice

Grafické techniky, workshop pro školní skupiny.                                    
19 22. 9. 2017 od 9 do 15 hodin v Galerii plastik Hořice. Účastníci si vyzkouší jednu z grafických technik, suchou jehlu. Trvání programu pro max.16 osob je 60 až 90 min. Přihlaste se na tel.: 734 255 093 nejpozději den předem do 15 hod. Vstupné 30,- Kč.

Grafické techniky, workshop pro veřejnost                                    
v sobotu 23. 9. od 14 hodin v Galerii plastik Hořice. Účastníci se seznámí s různými grafickými technikami a zhotoví si tisk technikou suché jehly dle vlastního návrhu. Trvání programu dle počtu účastníků 90 až 120 minut. Přihlaste se na tel.: 734 255 093 do 21. 9.

Max Švabinský, Krajina z Kozlova, 1917, suchá jehla